عکاسی مدلینگ را هم به عنوان یک صنعت پردرآمد می توان دید و هم به عنوان یک هنر با فضای خلاقیت بسیار بالا که کمتر هنرمندی می تواند به راحتی از کنار آن بگذر و علاقه ورود به این حیطه را نداشته باشد. چراکه آنقدر فضای کار در آن باز می باشد که هنرمند به خوبی می تواند هنر خود را در به تصویر کشیدن زیبایی ها نشان دهد. خصوصا آنجا که بحث مد و لباس مطرح می باشد. گرایشی در عکاسی که ساعت ها بدون خستگی می توان در آن سرگرم بود و لذتی بدون قابلیت وصف شدن را تجربه کرد.